“EU Business Register-spam: wat gebeurt er als u niet betaalt?

“EU Business Register-spam: wat gebeurt er als u niet betaalt?

Misschien heeft u die spam ook gekregen. De onderwerpregel kan variëren, maar bevat meestal een variatie op EU Bedrijfsregister. Bijgevoegd is een PDF-formulier, meestal getiteld “Company Data Control”, soms vergezeld van het lopende jaar. Op het eerste gezicht lijkt het op een officiële brief van een van de EU-kantoren, met een blauw lettertype en gouden sterren in een cirkel.

De brief is niet van een kantoor, maar van kwaadwillenden. Achter de schijnbare officiële correspondentie gaat een reclameopdracht schuil ter waarde van duizenden euro’s.

Ik werk al meer dan een jaar aan dit artikel. Wat gebeurt er als je de advertentie niet betaalt? Wat gebeurt er nadat de dwangsom is verhoogd en de schuld is overgedragen aan een incassobureau? En wie is de geheime beheerder van het EU-bedrijvenregister?

 1. ▼ Inhoudsopgave
  1. Door inschrijving in het EU-bedrijvenregister bestelt u reclame voor €2.985
  2. Wat te doen als u een formulier van het EU-bedrijvenregister ontvangt
  3. Wat te doen als u een ingevuld EU-ondernemingenregister hebt ingediend
  4. Brief 1: factuur voor diensten (september 2021)
  5. Brief 2: Herinnering en boete voor te late betaling (oktober 2021)
  6. Brief 3: Tweede aanmaning en boete (november 2021)
  7. Beschrijving 4: Laatste oproep tot betaling (februari 2022)
  8. Omschrijving 6: Inning van een onbetaalde rekening (maart 2022)
  9. De exploitant van het EU-bedrijvenregister is SEO Digital Marketing B.V.
  10. Scam, spam en catalogi zijn een zaak van lange adem
  11. Uw ervaring en huidige ontwikkelingen

  Door inschrijving in het EU-bedrijvenregister bestelt u reclame voor €2.985

  Laten we teruggaan naar het begin. Het formulier nodigt de ontvanger uit om de ingevulde vragenlijst te sturen naar Eu Business Register, Postbus 34, 3700 AA – Zeist, Nederland. Dit is geen officieel schrijven, want het staat in kleine lettertjes op de zijkant van het formulier.

  Achter het formulier zit een opdracht tot adverteren op de nietszeggende website EU Business Register (www.EUBusinessRegister.eu). Er zijn kosten verbonden aan het publiceren van een bedrijfsprofiel, maar latere updates zijn gratis, zoals het formulier een beetje achterbaks vermeldt. Het abonnement geldt voor drie jaar met een jaarlijkse automatische verlenging van één jaar, de kosten voor het adverteren bedragen €995 per jaar.

  Om het abonnement op te zeggen moet de catalogusexploitant een opzegtermijn van minstens twee maanden in acht nemen. (De term “ontvangen” is op zich het vermelden waard, want het kan gebeuren dat “het postkantoor de opzegging niet bezorgt”).

 2. Wat te doen als u een formulier van het EU-bedrijvenregister ontvangt

  Verwijder de e-mail met het formulier of markeer het bericht als spam. Dan hoeft u zich geen zorgen te maken. In het ergste geval ontvangt u de e-mail opnieuw.

  Als u het ingevulde formulier EU Business Register heeft teruggestuurd naar P.O.BOX 34, 3700 AA – Zeist, Nederland en heeft betaald, ziet u uw geld nooit meer terug.

 3. Wat te doen als u een ingevuld EU-ondernemingenregister hebt ingediend

  Inzet voor advocaten: De onderstaande informatie is geen how-to gids, maar de ervaring van degene die het ingevulde EU-ondernemingsregister formulier heeft ingediend. Raadpleeg altijd uw juridische afdeling voor verder advies.

  De exploitant van de telefoongids controleert niet of het formulier is ingediend door een persoon die gemachtigd is om namens het bedrijf te handelen. In theorie zou dit kunnen leiden tot een situatie waarin een onderneming het formulier invult voor een andere onderneming om de concurrentie. De benadeelde onderneming wordt dan herhaaldelijk verzocht de vergoeding te betalen.

  Dit kan het geval zijn voor een lezer voor wie iemand medio augustus 2021 een ingevuld formulier indiende. We hebben toegang gekregen tot alle communicatie. Zoals we hebben gecontroleerd, behoren de gegevens op het formulier niet toe aan een bedrijfsentiteit. Bovendien komt de lengte van het telefoonnummer niet overeen met het in Tsjechië gebruikte formaat.

  “EU Business Register-spam: wat gebeurt er als u niet betaalt?

 4. Brief 1: factuur voor diensten (september 2021)

  De eerste reactie van de exploitant van de catalogus van het EU-bedrijfsregister was een e-mail medio september 2021. “Mevrouw Andreea, Account Manager” van andreea@accountingebr.eu stuurde een document dat als een factuur was gemarkeerd.

  Hetzelfde document arriveerde enkele dagen later per gewone post. Zowel de e-mail als de brief kwamen aan na de zogenaamde vervaldatum van de factuur.

  Op de factuur staat in kleine lettertjes dat “EU Business Services Limited noch EU Business Register op enigerlei manier verbonden zijn met organisaties of instellingen van de Europese Unie of de Europese Commissie”.

  “EU Business Register-spam: wat gebeurt er als u niet betaalt?

  De exploitant van de catalogus controleert niet wie het formulier heeft ingevuld en of het een persoon is die gemachtigd is om namens het bedrijf op te treden. Alles wijst erop dat de personen achter het EU-bedrijvenregister niet eens controleren of het om een echt bedrijf gaat.

  Onze lezer antwoordde in dit stadium dat hij niet op de hoogte was van enig formulier of bevel. Of het was een persoon zonder bevoegdheid om namens het bedrijf te handelen of het formulier was per ongeluk verstuurd.

 5. Brief 2: Herinnering en boete voor te late betaling (oktober 2021)

  Argumenten over het versturen van het formulier door een onbekende hebben niet gewerkt. De catalogusbeheerder blijft communiceren met andreea@accountingebr.eu onder de naam Andreea en verzoekt om betaling van de factuur. Anders zal zij “de juridische afdeling inschakelen” om de situatie op te lossen.

  Het IP-adres van de afzender van de e-mail komt inderdaad overeen met Amsterdam, Nederland.

  Medio oktober 2021 volgt een tweede brief. De aanmaning dreigt met een boete van €99 voor te late betaling en administratiekosten van €35 als u niet binnen achtentwintig dagen na de in de brief vermelde datum betaalt.

  Argumenten over het versturen van het formulier door een vreemde werkten niet.

  “EU Business Register-spam: wat gebeurt er als u niet betaalt?

  De betaling dient te geschieden aan “SEO DIGITAL MARKETING BV / EU Business Register” uit Nieuwegein in Nederland. Verder wordt dit later besproken. De rekening NL04ABNA01884826 is bij de Nederlandse bank ABN AMRO Bank N.V. Catalogusbeheerders kunnen echter meer dan één bankrekening gebruiken.

  Het postadres van de afzender is Postbus 2021, GA Utrecht, Nederland.

 6. Brief 3: Tweede aanmaning en boete (november 2021)

  Het argument dat het formulier door een onbekende persoon is ingevuld en verstuurd, werkt niet. Mevrouw Andreea eindigt de e-mailcommunicatie met de mededeling dat zij de juridische afdeling bij de zaak zal betrekken en vraagt om de contactgegevens van de advocaat van onze lezer.

  Het inschakelen van de juridische afdeling is kennelijk bedoeld om het betrokken bedrijf onder druk te zetten om de factuur te betalen. Dit zelfs als niet bekend is of de opdracht is verzonden door een persoon die gemachtigd was om namens het bedrijf te handelen.

  De lezer ontving al snel een tweede schriftelijke aanmaning. SEO Digital Marketing BV eist betaling van een jaar abonnementsgeld van €995, een vergoeding voor te late betaling van €99 en administratiekosten van €35. Totaal €1.129 exclusief BTW, die aan de ondernemer wordt doorberekend.

  “EU Business Register-spam: wat gebeurt er als u niet betaalt?

  De betaling moet plaatsvinden binnen vijf dagen na de datum op de herinnering. De brief verscheen eenentwintig dagen na de datum op de herinnering in de brievenbus.

  E-mail communicatie in november brengt niets nieuws; het draait als de wind in een doos. Vanaf andreea@accountingebr.eu informeert Andreea over de vermeende betalingsachterstand, de vermeende schuld en de boete voor niet-betaling.

  Zij moet nog steeds bewijzen dat het formulier in het EU-ondernemingsregister is ingevuld en verzonden door een persoon die gemachtigd is om namens de onderneming op te treden. De ontwikkelingen zullen echter snel gaan. Er zullen gerechtelijke procedures worden gestart, een nieuw personage, incassobureaus, zal de communicatie binnenkomen en de verzonden brieven zullen een nieuwe kleur krijgen. Lees verder!

 7. Beschrijving 4: Laatste oproep tot betaling (februari 2022)

  In februari 2022 verscheen er weer een brief van de beheerder van het EU-bedrijvenregister in mijn mailbox. De laatste oproep voor een betaling van €1.129 kwam vijftien dagen na de uiterste betaaldatum binnen. Na die termijn zullen zij de schuld overdragen aan een schuldbeheer- en invorderingsbedrijf.

  “EU Business Register-spam: wat gebeurt er als u niet betaalt?

  Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd., met als enige contactpersoon het e-mailadres info@whgcollections.com. Daarnaast vermeldt de brief een aanvullend griffierecht van €300, dat na vier weken zal stijgen tot €500.

  De inhoud van de brief komt min of meer overeen met de e-mailcommunicatie. Interessant is dat de “juridische kennisgevingen” voor betaling door Dana worden verzonden vanaf het e-mailadres credit@accountingebr.eu. Waldberg & Hirsch heeft niet elektronisch gereageerd.

  Het is opvallend dat de tegenpartij zich er in dit stadium bij neerlegt dat zij het spel van de dubbele identiteit speelt.

 8. Omschrijving 5: Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. (Februari 2022)

  De e-mailcommunicatie met mevrouw Andrea blijft in een vicieuze cirkel ronddraaien tot februari 2022:

  • Andreea: Inclusief boetes ben je zoveel verschuldigd.
  • Onze lezer: De vermeende opdracht moet zijn verzonden door een persoon die niet bevoegd was om namens het bedrijf te handelen.
  • Andreea: Onze juridische afdeling zal gerechtelijke stappen tegen u ondernemen; geef ons de contactgegevens van uw advocaat.
  • Onze lezer: Het formulier is verstuurd zonder medeweten en tegen de wil van de bestuurders van het bedrijf.
  • Andreea: Gelukkig Nieuwjaar! Het huidige verschuldigde bedrag is €1.129. Als u het niet voor die en die datum betaalt, beginnen we met de incasso.

  En toen kwam het. Een gele brief op hard papier van Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd.

  “EU Business Register-spam: wat gebeurt er als u niet betaalt?

  De tekst op het dicht beschreven A4’tje probeerde de indruk te wekken dat een incassobureau het stuurde. Het briefhoofd vermeldt dat Waldberg & Hirsch zich bezighoudt met incasso, fraudeonderzoek (een verborgen grap?), analyse van kredietrapporten en risicobeheer.

  In de voet van de brief staan de landen in de wereld waar Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd zijn diensten aanbiedt. Botswana, Iran, Irak, Pakistan en Syrië. Hiermee wordt geprobeerd de indruk te wekken dat het gaat om een gerespecteerd en succesvol bedrijf met een wereldwijde aanwezigheid.

  De lijst van landen bevat echter ook Joegoslavië, dat in 2003 uiteenviel. Rusland staat weer vlak na de Russische Federatie. Deze stukjes van de puzzel geven een aanwijzing waar het Waldberg & Hirsch om gaat.

  Zoals u aan het eind van het artikel zult vernemen, bestaat Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd niet. De mensen die de EU Business Register-brieven versturen, sturen de gele papieren aanmaningen; dit is een psychologische drukmethode, waarbij de angst voor rechtszaken en andere kosten de ontvanger doet betalen.

 9. Omschrijving 6: Inning van een onbetaalde rekening (maart 2022)

  In de e-mailcommunicatie gebeurt niets wezenlijks anders dan de verzekering dat “de bestelling voor drie jaar was en ze het volledige abonnement zullen innen”. Het vreemde is dat dit bericht afkomstig is van een e-mailadres waarvan tot nu toe alleen berichten werden gespiegeld aan brieven van Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd.

  Opnieuw lijkt het alsof de wederpartij heeft verzuimd beide rollen te spelen en toe te geven dat de beheerder van het EU- ondernemingsregister en Waldberg & Hirsch dezelfde persoon zijn.

  “EU Business Register-spam: wat gebeurt er als u niet betaalt?

  Er is nog iets interessants aan de gele brief. De kop vermeldt EU Business Services Ltd., die verondersteld wordt de schuldeiser te zijn.

  Er is echter geen contract of bevel geweest. De verklaring is eenvoudig. Exploitanten van soortgelijke catalogi veranderen hun naam zodra mensen erachter komen. Als de catalogusvermelding volledig rechtmatig was, zou deze dus bij een andere entiteit zijn geplaatst dan die waarvoor Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd de schuld invordert.

  Deze brief was ook de laatste die onze lezer ontving. De tegenpartij staakte ook de e-mailcorrespondentie in maart 2022, met de mededeling dat verdere communicatie tot september 2022 niet nodig was.

 10. Wat is Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd?

  Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd bestaat niet. Daar heb ik allerlei bewijzen voor.

  ☎️ Telefoonnummer

  Het vermelde telefoonnummer, 0031 20 890 8145, is niet traceerbaar. Het zou traceerbaar zijn naar een vertrouwd, gerenommeerd bedrijf. Volgens een referentie, behoort het toe aan een bedrijf dat informatie over nepschulden verstuurt. We hebben het Nederlandse nummer herhaaldelijk gebeld, en het gesprek ging steeds naar de voicemail.

  🖥️ Waldberg & Hirsch Ltd website

  De website WHGCollections.com (we geven met opzet geen link) is voor het laatst bijgewerkt in 2013 en wekt niet de indruk dat hij toebehoort aan een functionerend, gerespecteerd bedrijf. Bijvoorbeeld geen registratiegegevens, contactgegevens, eventuele personen of andere informatie om de geloofwaardigheid van het bedrijf te verifiëren.

  📜 Waldberg & Hirsch Ltd. staat niet in het handelsregister

  Het Nederlandse handelsregister kent Waldberg & Hirsch niet. Het kan ook niet worden gevonden in andere databanken voor bedrijven – behalve EU-Ondernemingsregister.

  🏠 Het bedrijf zit in een appartement in Amsterdam

  De website van het bedrijf vermeldt Herengracht 518, Amsterdam, als contactadres. Het “wereldwijde incassobedrijf” is dus gevestigd in een flatgebouw in de wijde binnenstad.

  🏤 Beide versies van de brieven komen van hetzelfde postkantoor

  Zowel de witte brieven van de exploitant van het EU-bedrijfsregister als de gele brieven van de incassobureaus Waldberg & Hirsch Ltd zijn afkomstig van hetzelfde postkantoor. Bovendien hebben beide enveloppen postzegels om in geval van niet-levering naar hetzelfde logistieke centrum in de buurt van Vilnius, Litouwen te worden teruggestuurd.

  “EU Business Register-spam: wat gebeurt er als u niet betaalt?

  Komen de catalogusbeheerders uit Litouwen? Ik denk het niet. Alle e-mails werden verstuurd vanuit Amsterdam en gebruiken geen VPN. Ik vermoed dat het Litouwse postkantoor door de overvallers wordt gebruikt, gewoon omdat het betere posttarieven biedt dan het Nederlandse postkantoor. Bij grote hoeveelheden post kan dat een interessante besparing opleveren.

  Bovendien zorgt Lietuvos paštas voor het afdrukken van brieven en het plaatsen ervan in een merkenveloppe. Dit levert extra besparingen op in de financiële en tijdskosten van het verzenden van brieven. De verzender hoeft alleen de adressen van de ontvangers te uploaden, een briefsjabloon te kiezen en de portokosten te betalen.

 11. De exploitant van het EU-bedrijvenregister is SEO Digital Marketing B.V.

  Het bedrijf SEO Digital Marketing B.V. uit Nieuwegein verschijnt herhaaldelijk als begunstigde in de oproepen van de exploitant van de catalogus en Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd.

  Alles wijst erop dat dit de eigenlijke exploitant van het EU-bedrijvenregister is. Maar hoewel EU Business Services op de cataloguswebsite als exploitant wordt vermeld, is het niet terug te vinden in het Nederlandse ondernemingsregister, zelfs niet bij de ontbonden bedrijven.

  SEO Digital Marketing B.V. komt voor in het handelsregister. De vennootschap is pas op 15 april 2021 opgericht met een aandelenkapitaal van €60. Het heeft de identificatienummers KvK-nummer 82538115, RSIN 862510296 en BTW-nummer NL862510296B01. Het bedrijf is gevestigd in de stad Nieuwegein in een gebouw met gedeelde kantoren.

  De enige eigenaar van het bedrijf is ene Cornelis Boot, geboren op 6 maart 1952, volgens het uittreksel uit het handelsregister van 28 september 2022. Het is echter mogelijk dat dit een wit paard is en dat er in werkelijkheid iemand anders achter de catalogus van het EU-bedrijfsregister zit.

  Ook de achtergrond van de catalogus vóór de oprichting van SEO Digital Marketing B.V. blijft onduidelijk.

 12. Scam, spam en catalogi zijn een zaak van lange adem

  Het EU-bedrijvenregister werd vroeger beheerd door een pseudobedrijf, EU Business Services Ltd, met als postadres Postbus 2021, Utrecht, Nederland. Ergens na 2010 veranderden de naam en het adres in Amsterdam, en de exploitant van het register verzuimde de informatie in de brief bij te werken. Daardoor is EU Business Services Ltd onvindbaar in het Nederlandse handelsregister, zelfs onder de ontbonden vennootschappen.

  Maar het spoor leidt ergens anders heen: Malaga, Spanje. Het bedrijf EU Business Services Ltd., dat de domeinnaam van Waldberg & Hirsch heeft geregistreerd, is gevestigd op C/Capulino Jauregui Nº2. Cees Boot is de contactpersoon.

  Ook in sommige oudere brieven is de schuldeiser de in Spanje geregistreerde onderneming SEO MARKETING SL. De enige directeur van de onderneming is opnieuw Cornelis Boot. De catalogus opereerde toen onder de naam European Company Network.

  Ergens rond 2020 begon een andere variant van de catalogusnaam te verschijnen: de World-Business-List die op het domein WorldBusinessList.net wordt geëxploiteerd. Het formulier moet worden gestuurd naar World-Business-List, Postbus 34, 3700 AA Zeist, Nederland. Het scenario lijkt hetzelfde; alleen de naam en de vormgeving van de catalogus zijn veranderd. In september 2022 telde deze tenminste 7.035 geregistreerde bedrijven.

 13. Uw ervaring en huidige ontwikkelingen

  De catalogus van het EU-ondernemingsregister bevat naar schatting tienduizenden bedrijven uit heel Europa. Daarnaast toont het bedrijven die hun facturen nog moeten betalen. Wat is uw ervaring met de exploitant van de catalogus? Is een schuldvordering voor een vermelding in het EU-bedrijvenregister tot een rechtszaak gekomen?

  Als u ervaring hebt met het EU-bedrijvenregister, kunt u onder het artikel of per e-mail naar novak@vpnwiki.com reageren. Hoe meer actuele informatie we hebben, hoe beter we de praktijken van de catalogusbeheerder aan het publiek kunnen beschrijven.

Dit artikel over EU Ondernemingsregister is oorspronkelijk in het Tsjechisch gepubliceerd door dezelfde auteur. Dit bericht is een vertaling ervan. De in het artikel beschreven feiten zijn gebaseerd op de ervaring van de auteur met oplichting in Tsjechië. In andere landen kunnen details of procedures verschillen.

Schrijf je ervaring

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *